Positive Behavior Support

De Lindenboom vinden we een veilige en positieve sfeer van groot belang. In een veilige, positieve omgeving kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

Zó gaan wij met gedrag om:

Op De Lindenboom werken we met positive behavior support (PBS), een methode die scholen helpt om op een eenduidige manier met gedrag om te gaan. PBS heeft vijf belangrijke uitgangspunten:

  1. Schoolbrede aanpak

Respect, veiligheid en plezier zijn voor ons de basiswaarden van waaruit we willen werken. Met leerlingen, met elkaar als collega’s en met de ouders. Ook het gedrag dat we van de leerlingen verwachten is hierop gebaseerd. Vanuit deze schoolbreed gedragen basiswaarden worden concrete gedragsverwachtingen opgesteld die tijdens de les worden aangeleerd.

  1. Preventie

We leren gedrag op een positieve wijze aan. Als leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt, voelen ze zich prettig en veilig. Een duidelijke omgeving met helder gevisualiseerde verwachtingen helpt hierbij.

  1. Positieve bekrachtiging

Door te benoemen wat goed gaat en zoveel mogelijk te negeren wat niet goed gaat, leren we de kinderen gedragsverwachtingen aan. Wat je aandacht geeft groeit! We ‘betrappen’ leerlingen zo vaak mogelijk op goed gedrag! En wie zich aan de regels houdt wordt beloond. Ook afspraken over consequenties voor ongeoorloofd gedrag horen hierbij. Hier worden ook schoolbreed afspraken over gemaakt.

  1. Datagestuurd

We meten gedrag aan het begin en dan op verschillende tijdstippen weer. Zo kunnen we concreet de effecten meten en weten we of we op de goede weg zijn. Op basis van de data uit de metingen bepalen we de benodigde interventies. Het resultaat van het aangeleerde gedrag wordt nadien ook gemeten.

  1. Samenwerken met ouders en externe partners

We kunnen het niet alleen! Het resultaat wordt beter naarmate meer mensen hierbij betrokken worden. Zowel ouders als instellingen en mensen die met onze kinderen werken worden betrokken bij het traject. Door middel van ouderavonden, informatie op de website en het betrekken van ketenpartners informeren en betrekken wij zoveel mogelijk mensen bij het traject Op deze manier creëren wij op school een klimaat dat veilig is voor iedereen, waarbinnen je mag zijn wie je bent. Waar men elkaar respecteert en vertrouwt. Waar voor iedereen duidelijk en zichtbaar is wat er van ons verwacht wordt, waar plezier wordt gemaakt en waarbinnen al onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.