Medezeggenschapsraad

 

 

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van onze school te maken hebben.

De MR moet formeel instemmen met onderwerpen zoals de schoolgids, onderwijstijden, veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, onderwijskundige doelstellingen, etcera.

Er is een adviesrecht voor onderwerpen zoals financieel beleid, vakantieregelingen, onderhoud, schoolondersteuningsprofiel en nog veel meer.

Zie https://voo.nl/kennisbank/wet-medezeggenschap-op-scholen-wms/bevoegdheden-mr voor meer informatie

 

Vergaderdata

De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data: 1 september, 20 oktober, 8 december in 2020. 2 februari, 6 april en 1 juni in 2021

 

Samenstelling MR

Personeelsgeleding:

• Cintha Willemse
• Ilona van Vliet

 Oudergeleding:

• Wendy de Wit (moeder van Vince en Duncan)
• Hans Florijn, voorzitter (vader van  Chris)

Lees onze laatste notulen:

Wilt u de laatste notulen van de MR inzien of contact opnemen met de MR, mail dan naar MR@delindenboom.nl